Moi người có thể recommend giúp mình nguồn luyện nghe…

Moi người có thể recommend giúp mình nguồn luyện nghe tiếng TBN được không? Mình đang bắt đầu học và dự định luyện DELE. Giong TBN càng tốt vì mình thấy dễ nghe hơn giọng Latin American.
Cảm ơn mọi người

Related Posts

Next Post

Discussion about this fb_group_post

Recent News